เมียนมาร์ ประกาศ 29 มี.ค.- 30 เม.ย. ระงับวีซ่าชาวต่างชาติชั่วคราว

เมียนมาร์ ประกาศ 29 มี.ค.- 30 เม.ย. ระงับวีซ่าชาวต่างชาติชั่วคราว

กระทรวงการต่างประเทศ แจง เมียนมาร์ ประกาศ 29 มี.ค.- 30 ระงับวีซ่าชาวต่างชาติชั่วคราว พร้อมไม่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ลงจอด ตั้งแต่ 31 มี.ค. - 13 เม.ย.63
วานนี้ (29 มี.ค.63) กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ประกาศจาก สถานทูตไทย ณ ย่างกุ้ง ผ่านทวิตเตอร์ ว่า เมียนมาร์ ระงับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ทุกประเภทสำหรับชาวต่างชาติ และระงับการยกเว้นตรวจลงตรา (วีซ่า) กับทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ระหว่าง 29 มี.ค. - 30 เม.ย. รวมทั้งไม่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศลงจอดในเมียนมา ตั้งแต่ 31 มี.ค. - 13 เม.ย.63

โดยรายระเอียดในเอกสาร สถานทูตไทย ณ ย่างกุ้ง มีดังนี้
อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง การระงับการให้บริการตรวจลงตรา สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

1. รัฐบาลไทย ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคม ถึง
30 เมษายน 2563 และได้มีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2. การเดินทางของคนไทยจากเมียนมาร์ไปยังประเทศไทยทางอากาศ (เหมือนเดิมเช่นเดียวกับประกาศ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ฉบับที่ 3/2563)
คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ทางอากาศจะต้องนำเอกสาร 2 ฉบับ ไปยื่นให้กับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ที่ทำการบินไปยังประเทศไทยตอน check-in ดังนี้
(1)ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)
(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certifying Letter) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยที่ขณะนี้มีการลดระงับเที่ยวบินระหว่างไทย- เมียนมาร์ อย่างต่อเนื้อง จึงขอให้ผู้เดินทางติดตาม
และตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากสายการบินอย่างใกล้ชิด

3. การเดินทางของคนไทย จากเมียนมาร์ไปยังประเทศไทย โดยผ่านจุดผ่านแดน
คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยผ่านจุดผ่านแดนจะต้องนำเอกสาร 2 ฉบับ
ไปยื่นให้กับด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดน
(1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Travel Health Certificate)
(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certifying Letter) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

4.ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินหงกลับประทศไทย (สำหรับข้อ 2. และ 3. ข้างต้น)
- ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย" จากลิงก์ในเฟชบุ๊ก
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุเที่ยวบิน (กรณีเดินทางทางอากาศ) หรือจุดผ่านแดน
(กณีเดินทางผ่านจุดผ่านแดน) นำมายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สแกนเป็นไฟล์ภาพถ่ายรูป
และส่งไฟล์แบบฟอร์มฯ ไปที่อีเมลของสถานเอกอัครราชทูตฯ thaiembssyygn@gmail.com โดยขอให้แน่บ
เอกสารประกอบ ได้แก่
(1) ใบรับรองแพทย์ "Fit to Fly" (ทางอากาศ) หรือ "Fit to Travel" (ทางจุดผ่านแดน)
(2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(3) เอกสารสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (เฉพาะผู้เดินทางทางอากาศ)
- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certifying Letter)
และนำส่งไฟล์สแกนภาพของหนังสือรับรองฯ ให้ผู้ร้องทางอีเมล เพื่อพิมพ์ออกมาเป็น hard copy ในการ.
แสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน และเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน (กรณีเดินทางทางอากาศ) และเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดน (กรณีเดินทางผ่านจุดผ่านแดน) ในไทยด้วย หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไทย ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรการต่างๆ ทั้งในเมียนมาร์ และในไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมียนมาร์
กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมาร์รายงานว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในเมียนมาร์แล้ว 8 ราย (ณ 28 มี.ค. 2563 เวลา 00.15 น.) สามารถติดตามข้อมูลจาก
- https://www.facebook.com/Ministry OfHealthAndSportsMyanmar
- https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov

6. มาตรการของทางการเมียนมาร์ (เพิ่มเติม)
- ประกาศมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าเมียนมาร์ทางอากาศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563
(1) ชาวเมียนมาร์ทุกคนที่เดินทางกลับเมียนมาร์จากทุกประเทศ ต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่
ที่ทางการเมียนมร์จัดไว้
(2) ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าเมียนมาร์ต้องแสดงผลตรวจจากห้องแล็บว่า ไม่มีเชื้อ โควิด-19
โดยเป็นผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินมายังเมียนมาร์ และเมื่อถึงเมียนมาร์ ต้องกักตัว 14 วันในสถานที่ที่ทางการเมียนมาร์จัดไว้
(3) นักการทูตต่างชาติและผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำเมียนมาร์ ทุกคนที่เดินทางเข้าเมียนมาร์
ต้องแสดงผลตรวจจากห้องแล็บว่า ไม่มีเชื้อ โควิด-19 โดยเป็นผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินมายัง
เมียนมาร์ และเมื่อถึงเมียนมา ต้องกักตัวที่ที่พัก 14 วัน
- ประกาศมาตรการระงับการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติชั่วคราว มีผลบังคับใช้ระหว่าง
29 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
(1) ระงับการตรวจลงตราทุกประเภทแก่ชาวต่างชาติ ยกเว้น นักการทูตและผู้แทนองค์การ
สหประชาชาติประจำเมียนมาร์ และลูกเรือ
(2) ระงับการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ ตามความตกลงทวิภาคี รวมถึงชาวต่างชาติ
จากประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้น ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
(3) นักการทูตและผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำเมียนมาร์ สามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต และคณะผู้เเทนของเมียนมาร์ในต่างประเทศ
(4) ลูกเรือประจำเรือ/เครื่องบินสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูต และ
คณะผู้แทนของเมียนมาร์ในต่างประเทศ โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคำสั่งล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมาร์
- มีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐปรับลดจำนวนข้าราชการ ที่เข้าไปทำงานในเวลาราชการลงครึ่งหนึ่ง และให้
ข้าราชการอีกครึ่งหนึ่งปฏิบัติงาน ณ ที่พัก
- กรมการบิน การบินพลเรือนเมียนมาร์ประกาศไม่อนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ขนส่งผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศลงจอดที่ท่าอากาศยานในเมียนมาร์ และการลงจอดใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น.ถึง 13 เมษายน 2563 เวลา 2359 น (วลาท้องถิ่นในเมียนมาร์)

Admin : ข้าวปั้น

ขอบคุณข้อมูลและรูปจาก : อีจัน

สนใจแพคเกจท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบินทั่วโลก หรือบัตรท่องเที่ยวต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2945598, 092-294 5598
หรือ คลิ๊ก https://www.itravelroom.com/

#Covid-19 #โควิด-19 #โคโรน่าไวรัส #โคโรน่า

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้