SWITZERLAND ซูริค ลูเซิร์น จุงเฟรา เลาเทอร์บรุนเนิน โลซานน์ เจนีวา เบิร์น 19-26 มิถุนายน 2567 ราคาเพียง THB 89990.-

SWITZERLAND ซูริค ลูเซิร์น จุงเฟรา เลาเทอร์บรุนเนิน โลซานน์ เจนีวา เบิร์น 19-26 มิถุนายน 2567 ราคาเพียง THB 89990.-

เอกสาร PDF ที่นี่ 

 
 
 
 
 
Day1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
18.00       นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
21.15       ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ719
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
 
Day2     สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบลูเซิร์น – ชวาเน่นท์พลัทซ์  
00.25       เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง
01.25       ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ346 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.15       เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองเล็กอันเงียบงบ แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์อันดึงดูด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์ ติดกับพรมเเดนของเยอรมนี จึงมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกับเยอมนีเเละบรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่าเเก่โบราณ นำท่านชม เพื่อชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) หนึ่งในสถานที่ชมวิวห้ามพลาดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแม่น้ำที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติทั้งสายตกลงมาจากหน้าผาสูงที่เมืองแห่งนี้ กลายเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสถึงความสวยงามและยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก และตื่นเต้นกับความอลังการของน้ำตกไรน์แห่งนี้
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1792  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne) เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามด้วยน้ำสีฟ้าใส โอบล้อมด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขา และอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักของเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมอันดับต้นๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ช้อปปิ้งย่าน ชวาเน่นท์พลัทซ์  (Schwanenplatz หรือจัตุรัสหงส์) ที่นี่เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งหลักสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา เมืองลูเซิร์น และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ต และอื่นๆ
ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก      Ibis Styles Lucerne City, Lucerne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
Day3   เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน เทอร์มินอล – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บาค – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
รถไฟสีแดงขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรากระเช้า Eigergletscher
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลท์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆ แสนสวยงามของประเทศ  สวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บนยอดเขาจุงเฟรา (3) ** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน โดยไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**
นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมาเพื่อมายัง สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน เทอร์มินอล (Lauterbrunnen Terminal Station) เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชมยอเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ
รถไฟสีแดงลงจากยอดเขาจุงเฟรารถไฟสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนินสถานีจุงเฟ
รา สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ เมืองเลาเทอร์บรุนเนินเนน                                                            นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านเล็กๆ ใจกลางหุบเขาสูงในรัฐเบิร์น (Canton of Bern) ห่างจากเมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักก่อนขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ประมาณ 12 กิโลเมตร แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูง 1,000 เมตร และทิวทัศน์อันแสนยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม ชื่อของหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน นั้นมีความหมายว่า "many fountains" เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำตกน้อยใหญ่ถึง 72 แห่ง โดยมีไฮไลท์เป็น น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่สูงที่ในหมู่บ้านกับความสูง 300 เมตร นอกจากนี้ยังมี น้ำตก Trümmelbach ที่เกิดจากการหลอมละลายจากธารน้ำแข็ง เกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาจากหน้าผาสูงถึง 200 เมตร สวยอลังการสุดๆ
นำท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส เดินทางถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้น  อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พิเศษ!! Fondue Cheese & Chocolate (4)
ที่พัก      Bernerhof Hotel, Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
Day4     เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนโฮวิค – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมืองเวเว่ย์ – พิพิธภัณฑ์อาหาร Alimentarium – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – ส้อมยักษ์ – เมืองโลซานน์
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น และช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนโฮวิค (Hoheweg Street) หรือ HIGH STREET นำท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ (Kirchhofer) เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส Patek Philippe, Oris, Tissot, TAG Heuer ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น(6)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบเจนีวา นำท่านถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเจนีวา อดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบันเป็นของรัฐโวด์และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ    
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองต้นกำเนิดของบริษัทเนสท์เล่  พิพิธภัณฑ์อาหาร Alimentarium ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น พิพิธภัณฑ์อาหารแห่งแรกของโลก ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าแท้จริงแล้วอาหารคืออะไร อาหารทั่วทุกมุมโลกมีอะไรบ้าง ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปด้านหน้า และเมืองเวเว่ย์ ยังเป็นบ้านของนักแสดงตลก ชาร์ลี แชปลิน ในช่วงท้ายของชีวิตอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) และนำท่านถ่ายรูปคู่กับ  ส้อมยักษ์ (The Fork Alimentarium) ที่อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวเวย์เลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
ค่ำ         อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก      De La Paix Lausanne, Lausanne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
Day5     มหาวิหารแห่งโลซานน์ – ศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์ – บันไดไม้โบราณ – Chateau d’Ouchy – เมืองเจนีวา – เขตเมืองเก่าของเจนีวา – น้ำพุเจ็ดโด้ - วิหาร เซนต์ปิแอร์ – อนุเสาวรีย์ Reformation Wall - จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Lausanne Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ อาสนวิหารแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้าง 65 ปี  สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค บริเวณซุ้มทางเข้ามีการแกะสลักอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชม ศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์ (Le Pavillon Thailandais) เป็นศาลาทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็ง มีหน้าจั่วสี่ด้าน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 16 เมตร น้ำหนักเฉพาะตัวศาลาอยู่ที่ประมาณ 27 ตัน ก่อสร้างด้วยไม้ตะเคียนและไม้สักตามลักษณะการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ จากนั้นนำท่านชม บันไดไม้โบราณ (Escaliers du Marche) บันไดไม้โบราณแห่งนี้มีหลังคาปกคลุมทอดยาวตลอดทางเดินสามารถเดินทะลุไปยังมหาวิหารโลซานน์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาได้ บริเวณรอบๆ ยังมีร้านค้าต่างๆ และคาเฟ่น่ารักๆ มากมาย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพคู่กับโรงแรม Chateau d’Ouchy โรงแรมที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของเมืองโลซาน หรูหรา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน นอกจากนั้นบริเวณใกล้ๆ ยังติดกับทะเลสาบที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสุดลุกหูลุกตาอีกด้วย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เจนีวา เป็นเมืองใหญ่ อันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากซู นำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสายเล็กๆริค ชม น้ำพุเจ็ดโด้ (The Jet d’ Eau)  นำท่านเยี่ยมชม วิหาร เซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี เป็นที่มหาวิหารเก่าแก่ที่สุดของชาวเจนีวา ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดและมีความสำคัญต่อพัฒนาการด้านสังคมของเมืองนี้เป็นอย่างมาก นำท่านชม อนุเสาวรีย์ Reformation Wall เป็นอนุเสาวรีย์กำแพงการปฎิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ นำท่านชม จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์ (Place du Bourg-de-Four) หรือ จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่สุดในกรุงเจนีวา ตั้งอยู่ในสมัยโรมันและเป็นหัวใจสำคัญของ Old Town เป็นสถานที่ยอดนิยมในการไปนั่งเล่นคาเฟ่ ฟังเพลงจากนักดนตรีริมถนน ให้ท่านได้ซื้อของฝากช้อปปิ้ง
ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก        Novotel Geneve Centre, Geneva ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6   เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง นำท่านเยี่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็น เมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm OR Prison Tower) , น้ำพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น (City Hall of Bern) อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้ง
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (10)
นำท่านเดินทางสู่  เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก     Radisson Hotel Zürich Airport, Zürich ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
Day7     สนามบินซูริค – สนามบินชางงี
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
11.45       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ345
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที
 
Day8     สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
05.55       เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
07.10       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ706
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
08.35       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
 
 **********************************
 
 
 
สนใจติดต่อ :
บริษัท ไมล์เลจ แอร์ & ทราเวล จำกัด
☎️  คุณดา 02-2945598
                0922945598
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/10860

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้