Colorful Macao 3 วัน 2 คืน (เพิ่มวันได้) เลือกวันได้เอง ถึง 30 ก.ย.

Colorful Macao 3 วัน 2 คืน (เพิ่มวันได้) เลือกวันได้เอง ถึง 30 ก.ย.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่  


แพคเกจ Colorful Macau เริ่มต้น 3 วัน 2 คืน
เที่ยวยุโรปแห่งเอเชีย โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวมาเก๊า สีสันแห่งดินแดนยุโรปในเอเชีย
เมืองมรดกโลก -ยุโรปแห่งเอเชีย -อาหารแมคกานีส
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!!


 
วันเดินทาง :       วันนี้ – 30 กันยายน 67
โรงแรมที่พัก :    เลือกโรงแรมได้ตามอัธยาศัย
 
แพคเกจเที่ยวมาเก๊า 3 วัน 2 คืน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ราคาที่พัก
และราคาตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ราคาและสถานะจะยืนยันหลังจากที่ลูกค้าส่งรายชื่อเข้ามาทำการจองแล้วเท่านั้น
(Real Time +Case by Case)

รายละเอียดแพคเกจ
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มาเก๊า สายการบินมาเก๊าแอร์ไลน์
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและมาเก๊า
3. รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
4. โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ตามโรงแรมที่ท่านเลือกพัก (ไม่รวมอาหารเช้าที่โรงแรม)
5. ซิตี้ทัวร์ไหว้พระ พร้อมไกด์บรรยายไทย (Option ซื้อเพิ่มเติม)

** ราคาที่เสนอ เป็นราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่าน หรือ มากกว่า ถ้าเดินทางท่านเดียว จะมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติมค่ะ **

 
 
อัตราค่าบริการ (กรุณาเลือกโรงแรม)
 
1.  โรงแรมระดับ 3 ดาว

Hotel Royal                    ราคาเริ่มต้น ท่านละ 9,990 บาท
Riviera Hotel                  ราคาเริ่มต้น ท่านละ 9,990 บาท2.  โรงแรมระดับ 4 ดาว                        

Sheraton Grand Hotel     ราคาเริ่มต้น ท่านละ 10,990 บาท
Lisboa Hotel                   ราคาเริ่มต้น ท่านละ 10,990 บาท
Sofitel Hotel Atponte 16 ราคาเริ่มต้น ท่านละ 10,990 บาท
Crown Plaza Hotel          ราคาเริ่มต้น ท่านละ 10,990 บาท3.  โรงแรมระดับ 5 ดาว       

Studio City Hotel            ราคาเริ่มต้น ท่านละ 12,990 บาท 
Parisian Hotel                 ราคาเริ่มต้น ท่านละ 14,990 บาท
Venetian Hotel                ราคาเริ่มต้น ท่านละ 14,990 บาท   


 
รายละเอียดการเดินทาง :  

วันแรก            กรุงเทพ-มาเก๊า (อิสระ) 
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง 2-3 ชม. แอร์มาเก๊า เตรียมเอกสารเพื่อทำการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่) ที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ W ของสายการบินแอร์มาเก๊า เดินทางถึงสนามบินมาเก๊าหลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมือง ท่านสามารถใช้บริการ Free Shuttle Bus ของโรงแรมที่ท่านพัก เพื่อเดินทางไปยังโรงแรมที่ท่านพัก

หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
 
วันที่สอง          อิสระตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม
อิสระตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม

นำท่านไปยัง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม(Kun Iam Statue)ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นยืนสูง 20 เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊าซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า บริเวณฐานดอกบัวของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา, ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยังว่ากันว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้หันหน้าออกทะเล
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau)เป็นวัดที่มีเทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ตามความความเชื่อ, วัฒนธรรมประเพณี และความศรัทธาในพุทธศาสนา, ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และความเก่าแก่ของวัด จึงทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่กำหนดไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2005 วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau) ประกอบ ไปด้วยวิหาร และส่วนต่างๆ ของวัด ได้แก่ประตูทางเข้า Gate Pavilion), ซุ้มประตูแห่งการรำลึก (Memorial Arch), หอสวดมนต์(Prayer Hall), หอแห่งความเมตตา (Hall of Benevolence), หอเจ้าแม่กวนอิม (Hall of Guanyin) และศาลาทางพุทธศาสนามีชื่อเรียกว่า ศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (Zhengjiao Chanlin) โดยแต่ละส่วนของวัดนั้น ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าหอแห่งความเมตตา (Hall of Benevolence) เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุด ที่ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1488, สำหรับหอสวดมนต์ (Prayer Hall) หรือที่เรียกว่าวังแห่งแรกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (The First Palace of the  Holy  Mountain) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1605 ตามจารึกหินที่พบในบริเวณวัด

รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น (1)

จากนั้นเดินทางไปยัง โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์เซนต์ปอลนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เสร็จในปี ค.ศ. 1637 และถูกออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิต ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียน ในในเวลานั้นโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย ซึ่งตั้งติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล อีกร้อยกว่าปีต่อมา โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานทัพ โดยพระทั้งหมดได้ถูกขับไล่ออกไปจนสิ้น และภายหลังในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จนโบสถ์เหลือเพียงประตูตามที่เห็นในปัจจุบัน ากเดินผ่านประตูโบสถ์ไปที่ด้านหลัง ก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ศาสนาซึ่งมีหลุมฝังศพของวาลิควาโนตั้งอยู่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์เซนต์ปอลแห่งนี้ขึ้น ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีอุปกรณ์ทางศาสนา ภาพวาดต่างๆ

เที่ยวชมและช้อปปิ้งที่ Senado Square หรือจัตุรัสเซนาโด (เป็นจัตุรัสรูปทรงสามเหลี่ยม ในประเทศมาเก๊า สำหรับชื่อของจัตุรัสนั้น ได้รับการตั้งชื่อตามภาษาโปรตุเกสว่า เลอัลเซนาโด (Leal Senado) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวจีน และชาวโปรตุเกส ในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 และ ปี ค.ศ. 1960 จตุรัสแห่งนี้ถูกใช้เป็น สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ของประเทศฮ่องกงหลายเรื่อง และกลายเป็นถนนคนเดิน ที่เต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน บริเวณโดยรอบของ จตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square) เต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร และอาคารสไตล์ยุโรปที่สวยงาม และในบางช่วงเวลาจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ในการจัดการแสดง และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงงานเฉลิมฉลอง ในเทศกาลสำคัญๆ ของประเทศมาเก๊าอีกด้วย

เดินทางไปยัง เวเนเชี่ยน(The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกัน ชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ที่มีทั้งคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อมกับการพูดคุยร้องเพลงไปด้วยกันส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ

อิสระลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวเอง

หมายเหตุ : โปรแกรมในซิตี้ทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

วันสุดท้าย          อิสระช้อปปิ้ง  มาเก๊า - กรุงเทพ                         
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันเป็นสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มาเก๊า โดย Free Shuttle Bus ของโรงแรมที่ท่านพัก และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
                  หยุดงานหรือผละงาน, ต้องการเปลี่ยนโรงแรม,การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋า เดินทาง อันเกิดขึ้น
                  ระหว่างเดินทางโดยสายการบิน

วิธีการจอง :  
1. รับจองผ่าน 2 ช่องทาง
   - Official Line Line ID: @mileageair
   - ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com เท่านั้น
   โดยระบุรายชื่อผู้โดยสารทุกท่าน โดยมี คำนำหน้าชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ
   (ถ้าเป็นเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปีค.ศ.เกิด) พร้อมระบุหัวข้อการจอง Colorful Macau + วันเดินทางและสายการบินที่ท่านเลือก
2. ระบุจำนวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่) ที่ต้องการ
3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ ( เบอร์มือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
  
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้