LUXURY LAVENDER TURKIYE 8 วัน 6 คืน บินสายการบิน TURKISH AIRLINES เดินทาง 13-20 กรกฎาคม 2567 ราคาเพียง 63900.-

LUXURY LAVENDER TURKIYE 8 วัน 6 คืน บินสายการบิน TURKISH AIRLINES เดินทาง 13-20 กรกฎาคม 2567 ราคาเพียง 63900.-

 
 
 


วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย
05.00       พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
07.40     ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK59 (บินตรง ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.05 ชั่วโมง)
14.00     เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ
16.05 ออกเดินทางสู่ เมืองไคเซอร์รี่ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK2014
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)
17.30 เดินทางถึงสนามบิน เมืองไคเซอร์รี่ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ Nevsehir (ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชั่วโมง)
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืนที่ Uchisar Kaya Cave Hotel โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2    เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมักลึ
!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
แนะนำโปรแกรมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ Optional Tour
บอลลูน ทัวร์ Balloon Tour สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรมไปยังจุดปล่อยบอลลูน ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 280-300 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 300-320 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาดรถจี๊บ ทัวร์ Jeep Tour  สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถจี๊บ ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บ อยู่ที่ท่านละ 120 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (120USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน
รถเอทีวี ทัวร์ ATV Tour  สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถเอทีวี ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน
คำแนะนำ สำหรับท่านที่เลือกซื้อทัวร์
รถ คลาสสิค Classic Car  สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โดยที่รถ คลาสสิคนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนขับรถ พาท่านนั่งไปยังจุดถ่ายภาพสวย ๆ เห็นวิวบอลลูน ขึ้นเป็นแบคกราวน์ด้านหลัง เป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองคัปปาโดเกียแห่งนี้ รถ 1 คัน สามารถนั่งได้ 3-4 คน โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน
ท่านที่เมารถ กรุณารับประทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ ตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมทัวร์โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะได้ชมกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรมตุรกี ต่อด้วย โรงงานเซรามิค ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bizim Ev Restaurant
เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการตกแต่งร้าน การออกแบบหน้าตาของอาหารที่เป็นเฉพาะตัว
จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายหัวเห็ด 3 หัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรูเพื่อให้นกพิราบได้เข้าไปไปทำรังอาศัยอยู่ ในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองใช้นกพิราบเป็นผู้ส่งสารในบริเวณที่อยู่อาศัยเหล่านั้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอชิซาร์ Uchisar Valley ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปทั่วทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อใช้สอดส่องข้าศึกที่จะมารุกราน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรเคีย
พักค้างคืน ณ Uchasar Kaya Hotel โรงแรมสไตล์ถ้ำ
!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันที่ 3    เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นตุรเคีย ในช่วงปี 1071-1275 ทำให้สถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่นที่นี่ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยถ่ายภาพบริเวณกำแพงที่ทอดยาว และซุ้มประตูทางเข้าของ Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน
เที่ยง        รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย     

วันที่ 4    เมืองปามุคคาเล่ – เมืองอิสปาต้าร์ - เมืองอิซเมียร์
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุค คาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคูยูชัค Kuyucak Village (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเป็นอันขาดในช่วงฤดูร้อนนี้
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ อันงดงาม ท่ามกลางแคว้น Lavanta Kuyucak Koyu เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่งดงาม โดยมีเรื่องเล่าว่าเป็นลาเวนเดอร์ที่เป็นชนิดเดียวกันกับลาเวนเดอร์จาก Provence ของฝรั่งเศสจากการนำเข้ามาเพาะปลูกโดยชาวสวนพื้นเมืองท่านหนึ่ง โดยที่ชาวสวนท่านนี้มิได้นำปลูกแต่เพียงผู้เดียว ยังนำมาจากจ่ายให้กับเพื่อนบ้านช่วยกันปลูก จนกลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวยงาม และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ต่อด้วยร้านขนมหวนที่ขึ้นชื่อ Turkish Delight เป็นของฝากคนที่อยู่เมืองไทย ได้เวลาพอสมควร นำท่านสู่ เมืองอิซเมียร์  Izmir (ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชั่วโมง)
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 5    เมืองอิซเมียร์ - อาลาชาตึ – เมืองชานัคคาเล่
พักค้างคืน ที่  Radisson Aliaga hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย   
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเม่ Cesme (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลอีเจี้ยน อยู่ไม่ไกลาจาก เกาะคีออส Chios Island ของประเทศกรีซ ด้วยทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่ไม่ไกลาจากประเทศกรีซ จึ่งทำให้ได้รับอิทธิพลมาจากกรีซพอสมควร จึงทำให้บ้านเรือน รวมไปถึงร้านรวงต่าง ๆ จะตกแต่งสไตล์กรีก นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้คำนิยามว่า “เมืองรัก โรแมนติก ของดินแดนแห่งสองทวีป” ตื่นตาตื่นใจกับท่าเทียบเรือ ยอร์ช ที่จอดอยู่เรียงราย และเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟต์นำท่านเดินทางสู่ เมืองอลาชาตึ Alacati (ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที ) เนื่องจาก เมืองอลาชาตึอยู่ไม่ไกลจากเมืองเชสเม่ จึงทำให้เมืองนี้ยังคงมีกลิ่นอายเหมือน เกาะซานโตรินี่ ของประเทศกรีซ บ้านเรือน รีสอร์ท รวมไปถึงร้านค้าและร้านอาหาร ต่างออกแบบตกแต่งสไตล์กรีซ ส่วนใหญ่จะทาสี ฟ้า ขาว โทนเดียวกันกับรีสอร์ทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะซาน โตรีนี่ ฟิน แล้ว ฟิน อีก อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ ได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ สนามบิน เมืองอิซเมียร์ Izmir Adnan Menderes Airport
(ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง)
16.00      ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 2327 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
17.25 เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 6    อิสตันบูล พักค้างคืน ที่ Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และป ระดับไว้งดงาม 108 ต้น นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปีค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ได้โดยตลอด
ต่อกันที่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ
ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งย่าน จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยู่ใน ย่านเบโลกลู Beyoglu ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอีสตันบูล สมัยใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบันเทิง ร้านค้าตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนที่ไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลท์ที่สำคัญของ Taksim Square อีกอย่างหนึ่งก็คือรถรางสีแดงแสด ที่วิ่งจากจัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกล้กันกับสถานีทูเบล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่เก่าแห่งหนึ่งในกรุงอิสตันบูล
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
พักค้างคืน ที่ Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย     

วันที่ 7    อิสตันบูล
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายกันชิลด์ ชิลด์ ด้วยการ ล่องเรือยอร์ช ช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Galata Bridge
13.00 นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

16.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
วันที่ 8         กรุงเทพมหานคร
เที่ยวบินที่ TK 58 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง)
END OF SERVICE
06.05     เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 
 ......................................................................................................

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด/คุณดา
• โทร 02-294-5598, 092-2945598,0815828129
• Official Line ID: @mileagetour
• ทางอีเมล mileageair11@gmail.com

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้