CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA เดินทาง กรกฏาคม ถึง ตุลาคม 2567

CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA เดินทาง กรกฏาคม ถึง ตุลาคม 2567

 
 
 
 
Day1   สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – เมืองอู่หลง
03.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  
06.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD556
10.10 เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (CHONGQING) ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ำเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสฉวนและส่านซี และด้วยความที่ฉงชิ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นเมืองท่าที่สุดทันสมัย จึงทำให้เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม (THE GREAT HALL OF THE PEOPLE) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่งเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชน มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคมต้าหลี่ถัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ หงหยาตง เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ย่ามค่ำคืนถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย เปรียบเหมือนสยามสแควร์บ้านเรา เป็นแหล่งที่รวมช็อปแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก และของกินมากมายอีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าอยู่เรียงกันตลอดแนว ทำให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสุดคึกคักของนักช้อป และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฉงชิ่งอีกด้วย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (WULONG) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day2   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้วอู่หลง – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (THREE NATURAL BRIDGES) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา
จากนั้นนำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง (WULONG GLASS BRIDGES) จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา
หลังจากนั้นนำท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (FAIRY MAIDEN MOUNTAIN) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอูเจียง ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์” รวมค่ารถรางแล้ว
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  EVIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day3   เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – สะพานหนานเฉียว – การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน (DUJIANGYAN) เมืองตูเจียงเยี่ยนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลกทางวิศวกรรมชลประทาน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างแพนด้ายักษ์และลิงสีทอง เมืองตูเจียงเยี่ยนมีแม่น้ำ 9 สายไหลผ่าน อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำคุณภาพสูงระดับประเทศ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ร้านหนังสือจงซูเก๋อ (ZHONGSHUGE) ที่สร้างเสร็จในปี 2020 เป็นอีกสาขาที่ได้รับการกล่าวขวัญด้านงานออกแบบ โดยมีแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยน ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี พื้นที่โอ่โถงรายล้อมด้วยชั้นหนังสือที่ตั้งตระหง่านราวกับกำแพงโบราณ เว้นระยะด้วยช่องโค้งสลับซับซ้อน ปูพื้นด้วยวัสดุสีดำเงา มีโต๊ะจัดแสดงหนังสือรูปลักษณ์คล้ายเรือวางขั้นอยู่เป็นระยะ
นำท่านเดินทางสู่ สะพานหนานเฉียว เพื่อชม การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนขนาดใหญ่ที่มีธีมเป็นน้ำในโครงการอนุรักษ์น้ำตูเจียงเอี้ยนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับวัฒนธรรมการอนุรักษ์น้ำโบราณครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 เอเคอร์ จุดชมวิวแห่งนี้คือการแสดงแสงและเงา "น้ำตาสีฟ้า" น้ำตาสีน้ำเงินเป็นจุลินทรีย์เรืองแสงที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะเปล่งแสงสีฟ้าเมื่อถูกกระตุ้นส่งผลให้ทะเลสาบปล่อยแสงสีฟ้าลึกลับในเวลากลางคืน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทะเลสาบชิงเฉิงทางเรือจะรู้สึกราวกับอยู่ในแดนสวรรค์และสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนและความเงียบสงบของผืนน้ำ (การแสดงขึ้นอยู่กับเวลา ณ วันที่เดินทาง อาจมีการงดการแสดงซึ่งไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าได้ และไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากการแสดงนี้ไม่มีค่าเข้าชม)
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก  ZHONG YAN INT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day4   ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) – หุบเขาชวงเฉียวโกว
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) "ดรุณี"หรือ ชื่อกูเหนี่ยงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นยอดเขา 4 ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไปจากทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะทาง3.5 กิโลเมตร โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น 6,250 เมตร/ 5,664 เมตร/ 5,454 เมตร และ5,355 เมตร บนยอดเขาทั้ง 4 แห่งนี้จะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ทำให้ดูเหมือนส่วนศีรษะที่คลุมด้วยผ้าสีขาวของหญิงสาว 4 คน จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาสี่ดรุณี" นั่นเองพื้นที่บริเวณภูเขาสี่ดรุณีนั้นเป็นพื้นที่ชั้นหินแบบยุคโบราณ, เพราะเหตุผลที่ว่า ยอดเขามีลักษณะแปลกที่พบเห็นได้น้อย, บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปี,  ทำให้ได้รับฉายาว่า "ราชินีแห่งดินแดนเสฉวน" หรือ "ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนทางทิศตะวันออก" มียอดเขาที่มีระดับความสูงน้ำทะเลสูงเกิน 5000 เมตร ถึง 61 ลูก, รอยต่อระหว่างภูเขามีบ่อบึงทะเลสาบอยู่ถึง 25 แห่ง มีน้ำตกอยู่ 120 กว่าแห่ง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม หุบเขาชวงเฉียวโกว เป็นจุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด  ชมความงามธรรมชาติของซวงเฉียวโกว(ลำน้ำสองสะพาน) ธารน้ำมีความยาว 35 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ลำธารผ่านจุดต่างๆที่เป็นจุดทิวทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ซานกัวจวง,เขาหนิวซิน, เย่เหรินเฟิง  ถือเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเขาสี่ดรุณีที่รวบรวมจุดสำคัญหลายๆอย่างเข้าด้วยกันไว้ ชมไฮไลท์จุดชมวิว ได้แก่ ชมหุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง  ภูเขากระจกแก้ว  ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่ายทะเลสาบ และ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก  ZHONG YAN INT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day5   จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณ
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ จัตุรัสหย่างเทียนวู่ ที่เขื่อนตูเจียงเยี่ยนได้เปิดต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ชมรูปปั้นผลงานศิลปะรูปแพนด้าถ่ายเซลฟี่ที่ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง Florentijn Hofman ก็ได้รับการเปิดตัวพร้อมกันด้วย รูปลักษณ์ที่น่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้มา  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ “เช็คอิน” “แพนด้า” ตัวนี้มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตรและหนัก 130 ตัน มันนอนหงายอยู่บนพื้น เท้ายกขึ้นจับไม้เซลฟี่สีชมพู เล่นถ่ายเซลฟี่อย่างสบายอารมณ์ น่ารักน่าเอ็นดูมาก นักออกแบบ Hofman แนะนำว่าผลงานแพนด้ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่มีความสนุกมาก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่สะท้อนชีวิตในท้องถิ่น มอบความรู้สึกสนิทสนมและมีความสุขกับผู้ชมทุกท่าน ร้านยา
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (CHENGDU) เป็นนครระดับกิ่งมณฑลซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่ง คือ ฉงชิ่งและซีอาน
นำท่านถ่ายรูป สะพานโบราณ (ANSHUN BRIDGE) เป็นสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูในมณฑล เสฉวน ประเทศจีน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจิน สะพานที่มีหลังคาปิดนั้นมี ร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นร้านอาหารยอดนิยมที่สุดใน
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก  JOY FUL HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day6   ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งหลายช่วงตึกของเฉิงตู จะเทียบกับทั้งละแวกสยามของกรุงเทพฯก็คงพอได้ ขอเตือนขาช้อปทั้งหลายว่า ควรจำร้านรวงที่เดินผ่านหรือปักหมุดในแอพแผนที่ให้ดี เพราะนอกจากช็อปไฮสตรีตทั้งแบรนด์จีนแบรนด์นอกตรงถนนสายหลักแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า (Parkson หวังฝูจิ่ง ไท่ผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย ร้านทุกอย่าง 10 หยวน ร้านหมอนโอโซน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
นำท่านชมจุดเช็คอินที่หลายท่านควรมา แพนด้ายักษ์ (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู
นำท่านสู่ ถนนไทกู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือบริเวณของวัดต้าฉือ ที่พระถังซำจั๋ง เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการได้อนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวนประเทศจีน ถนนยาวประมาณ 550 เมตร เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก ครที่ชอบบ้านเมืองแบบจีนโบราณ และเป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดถนนคนเดินเก่าแก่แห่งนี้
ค่ำ     อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

Day7  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินดอนเมือง
02.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD563
05.00   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
................................................................................
 
ติดต่อได้ที่

บริษัทไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 02-2945598,092-2945598
• Official Line ID: mileageair11
• mileageair11@hotmail.com

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้