CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน บินโดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เดินทางตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 ราคาเริ่มต้น THB 24990.-

CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน บินโดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เดินทางตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 ราคาเริ่มต้น THB 24990.-

 
 
 
 


Day1   สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
19.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  
21.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD562
02.00 เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ที่พัก  TIANFU INT’L HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day2 เฉิงตู – เมืองจิ่วจ้ายโกว
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (JIUZHAIGOU) เมืองจิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ที่จังหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แต่เดิมนั้นเมืองจิ่วจ้ายโกวมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำ เพราะเหตุนี้จิ่วจ้ายโกวจึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็น “ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์” ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติที่แท้จริง อาทิ ภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ำที่คดเคี้ยว ต้นไม้ ใบหญ้าที่สัมผัสได้ว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยแท้
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองจิ่วจ้ายโกว
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day3   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (JIUZHAIGOU NATION PARK) ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992 หมายเหตุ : หิมะภายในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
นำท่านชม ทะเลสาบแรด (RHINO LAKE) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** รวมค่ารถประจำทางภายในอุทยานแล้ว กรณีท่านต้องการรถเหมามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม **
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARK SHOAL WATERFALL) หรือ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ำตกธารไข่มุกสูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน้ำตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว น้ำตกนี้ถือเป็นน้ำตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ำตก และทะเลสาบอื่นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
นำท่านชม ทะเลสาบนกยูง (PEACOCK LAKE) มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ำตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทะเลสาบ แต่หากเป็นช่วงฟดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง
นำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า (PANDA LAKE) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนด้าจึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ำของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใต้น้ำมีทางไหลไปยังน้ำตกแพนด้า ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน
หมายเหตุ : การท่องเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะใช้วิจารณญาณในการนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ภายในอุทยาน อาจทำให้เก็บบางสถานที่ไม่ครบ หรือไม่ใช่จุดที่ระบุในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะทัวร์ และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น “อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว” และ/หรือสถานที่เที่ยวอื่นแทน
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  XUEYU FANGFANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day4   อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – เมืองตูเจียงเอี้ยน
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (HUANGLONG NATIONAL PARK) อีกหนึ่งสถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตั้งอยู่ในเขตเมืองซ่งผ่าน ในมณฑลเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร มีลักษณทางภูมิประเทศที่ซับซ้อน ภายในอุทยานมีองค์ประกอบที่แปลกประหลาด น่าตื่นตาตื่นใจและน่าค้นหา อาทิเช่น พื้นผิวหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ำตก ถ้ำ และสีสันที่หลากกลายแตกต่างกันออกไปจึงทำให้หวงหลงกลายเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ความงดงามที่มาจากธรรมชาติที่แท้จริง ที่สำคัญอุทยานแห่งชาติหวงหลงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1992 ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหวงหลงได้รับคำเปรียบเปรยว่าเป็นสถานที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์
หมายเหตุ: รวมค่ากระเช้า และรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว / ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น “อุทยานโหมวหนีโกว” และ/หรือ สถานที่เที่ยวอื่นทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาประมาณกระเช้าหวงหลงขาละ 80 หยวน + รถแบตเตอร์รี่ 20 หยวน / เที่ยว ร้านชา หรือร้านยา
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
OPTION SHOW การแสดงโชว์ทิเบต ชมการฟ้อนรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต)ในโรงละครที่เพียบพร้อมด้วยแสงสีที่ตกแต่งในแบบทิเบต ราคาประมาณ 260-300 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามกับหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน (DUJIANGYAN) เมืองตูเจียงเยี่ยนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลกทางวิศวกรรมชลประทาน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างแพนด้ายักษ์และลิงสีทอง เมืองตูเจียงเยี่ยนมีแม่น้ำ 9 สายไหลผ่าน อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำคุณภาพสูงระดับประเทศ
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้หม่าล่า
ที่พัก  CENTURY HOLIDAYINN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day5 หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแพนด้า พบกับสัตว์โลกแสนน่ารักที่เน้นใช้ชีวิต ไม่เน้นรอดชีวิต ณ ศูนย์วิจัยการพัฒนาแพนด้าของเฉิงตู ศูนย์วิจัยป่าเพาะพันธุ์ของหมีแพนด้าหุบเขาหมีแพนด้าครอบคลุมพื้นที่ 2004 เอเคอร์ตั้งอยู่ในหม่าเจียโกวในเมืองตูเจียงเอี้ยน ติดกับอุทยานน้ำแห่งสหัสวรรษของตูเจียงเอี้ยนและภูเขาชิงเฉิงที่ศักดิ์สิทธิ์ของดาวเจียง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (CHENGDU) เป็นนครระดับกิ่งมณฑลซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่ง คือ ฉงชิ่งและซีอาน
นำท่านชมจุดเช็คอินที่หลายท่านควรมา แพนด้ายักษ์ (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู ร้านยางพารา หรือผ้าไหม
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ (WALKING STREET) เป็นย่านชอปปิ้งทันสมัยชื่อดัง ที่นี่เป็นถนนขนาดใหญ่ และเป็นถนนปิดที่ไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าไปได้ ภายในถนนคนเดินชุนซีลู่ สองฝากฝั่งของถนนมีแต่ร้านค้าขายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีน มีสินค้ามากหลายให้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหารการกิน รวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดัง ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิว สะพานโบราณ (ANSHUN BRIDGE) เป็นสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูในมณฑลเสฉวนประเทศจีน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจิน สะพานที่มีหลังคาปิดนั้นมีร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นร้านอาหารยอดนิยมที่สุดในเมือง
OPTION SHOW โชว์เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงศิลปะชั้นสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมณฑลเสฉวน ในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที จึงทำให้โชว์เป็นโชว์แห่งลับของมณฑลเสฉวนที่ไม่มีเปิดเผยให้คนภายนอกได้รับรู้ ราคาประมาณ 260-300 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามกับหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น สำหรับท่านที่ไม่ต้องการชมโชว์อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาสัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

Day6  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินดอนเมือง
02.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD563
05.00   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ................................................................................
 
ติดต่อได้ที่

บริษัทไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 02-2945598 , 092-294-5598
• Official Line Line ID: @mileageair
• mileage-air@hotmail.com

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้