SINGAPORE CITY SCAPE 3 ทัวร์สิงโปร์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR ราคาเริ่มต้น THB 11999.-เดินทางได้ถึง พฤษภาคม 2567

SINGAPORE CITY SCAPE 3 ทัวร์สิงโปร์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR ราคาเริ่มต้น THB 11999.-เดินทางได้ถึง พฤษภาคม 2567


 
-เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
-นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple
-ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์
-ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light
-ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลาย
-ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B)
-รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 
วันแรก          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์  - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light     (L/D)
04.30 น.           คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบิน(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
07.35 น.           เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
11.00 น.           เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง             ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
ให้ท่านได้เข้าชมวัดแขก Sri Krishnan เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ สร้างเมื่อ 130 ปีที่แล้วโดย Hanuman Beem Singh ได้สร้างแท่นบูชาใต้ต้นไทรบนถนน Waterloo Street ในปี 1870 เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวฮินดูที่มาจากอินเดียที่อยู่บริเวณถนน Bras Basah Road ถนน Albert Street และถนน Victoria Street ต่อมาที่บูชาดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีผู้เคารพบูชามากขึ้น การดูแลวัดได้ส่งผ่านจาก Humna Somapah ก่อนที่จะส่งต่อมาถึง Jognee Ammal ในช่วงการดูแลของ Jognee Ammal รูปปั้นถูกส่งมาจากอินเดียใต้เพื่อใช้ประดับ มีการสร้างห้องบูชาหลัก และยอดโดมและแท่นบูชาแห่งนี้ได้รับการสถานปนาให้เป็นวัดเมื่อปี 1933
จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียง
อย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคน
ที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทคมาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 15 SGD หรือ 405 บาท )
OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม
Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
 ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี
จากนั้นนำท่านสู่ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตั้งอยู่ในย่านคลากคีย์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสน นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 28 SGD หรือ 760 บาท)
จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำ(ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD หรือประมาณ 810 บาท)
20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
โรงแรมที่พัก HOTEL RE / VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง         เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  (B/-/-)Option B:  HAJI LANE - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)
เช้า                ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A à “FREE & EASY”(B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**

**********************************************************

สำหรับ Option B à (B/-/-)

HAJI LANE - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)

***มีรถและไกด์บริการ***
นำท่านสู่ย่าน Haji Lane เป็นตรอกเล็กๆ ที่เป็นถนนศิลปะ (Street Art) ในประเทศสิงคโปร์ ถนนซึ่งคุณสามารถพบเห็น งาศิลปะที่มีสีสันสดใสที่ให้ความสนุกสนาน นอกจากนี้ ถนนแห่งนี้ยังเรียงราย ไปด้วยร้านค้า ที่ตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลายร้าน ได้แก่ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นอิสระ, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และสินค้าทำมือ รวมไปถึงร้านอาหารและคาเฟ่อีกด้วย ตรอกฮาจิเลน (Haji Lane) สำหรับที่มาของชื่อตรอกแห่งนี้นั้น เริ่มจากในอดีตระหว่างปี ค.ศ. 1800 ถึง ค.ศ. 1960 ตรอกแห่งนี้ เคยเป็นย่านของบ้านพัก สำหรับนักแสวงบุญฮัจญ์ สำหรับในปัจจุบันถือเป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในย่านกัมโปงกลาม (Kampong Glam) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดสุลต่าน (Masjid Sultan) และอยู่ถัดจากถนนบุสซอราห์ (Bussorah Street) และถนนอาร์บัต (Arbat Street) ตามลำดับ ซึ่งถนนทั้งสองแห่งนี้ยังเป็นถนนช้อปปิ้ง ที่มีทั้งสินค้ามากมายหลายอย่าง และร้านอาหารพร้อมคาเฟ่อีกหลายแห่งด้วยเช่นกัน
นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
นำท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ 
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้นำตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้ล่องเรือเข้าไปชม
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท  / เด็ก 4-12 ปี ราคา 1,190 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม        วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)
 เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
***(อิสระ อาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)***
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
21.45 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL105(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
23.15 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
..................................................................
 


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้