SVP Disney & City วันพ่อแห่งชาติ 4 วัน 3 คืน 02-05 ธันวาคม ราคา 28800 บาท

SVP Disney & City วันพ่อแห่งชาติ  4 วัน 3 คืน 02-05 ธันวาคม ราคา 28800 บาทPromotion “DISNEY AND THE CITY”  SVP วันพ่อแห่งชาติ 
โดยสายการบินไทย (TG) เดินทางวันที่ 02-05 ธันวาคม 2566


กิน-เที่ยว-เล่น-ช้อปปิ้ง และพักในดิสนีย์แลนด์ 1 คืน ในเมือง 2 คืน 
พร้อมสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก สุขเต็มอิ่ม 2 วันเต็ม ๆ
พักผ่อน พร้อมเที่ยวสวนสนุกระดับโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
รับประกันราคา คุ้มค่าพิเศษกว่าใคร!!!


 
 
 
 
 
วันเดินทาง :            02 – 05 ธันวาคม 2566
ที่พักในดิสนีย์ 1 คืน : Disney’s Hollywood Hotel พร้อมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ 2 วัน
ที่พักในเมือง 2 คืน : Stanford Mongkok Hotel 3.5* ใจกลางย่านมงก๊ก แหล่งช็อปปิ้ง

พร้อมซิตี้ทัวร์ไหว้พระ ขอพร ขอโชคลาภบารมี  เสริมธุรกิจ สุขภาพไหว้ กับวัดดัง 5 วัด 
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / วัดกังหัน เทพเจ้าเเชกุง / วัดเจ้าพ่อกวนอู / วัดนาจา เเละ วัดปักไต่ (เจ้าพ่อเสือ)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ราคาที่พัก
และราคาตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ราคาและสถานะจะยืนยันหลังจากที่ลูกค้าส่งรายชื่อเข้ามาทำการจองแล้วเท่านั้น
(Real Time +Case by Case)

รายละเอียดแพคเกจ
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินไทย (TG)
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและฮ่องกง
3. รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
4. โรงแรมที่พักในเมือง จำนวน 2 คืนแรก (พักห้องละ 2-3 ท่าน) (รวมอาหารเช้าที่โรงแรม 1 มื้อ วันที่ 3 ธ.ค.)
5. โรงแรมที่พัก ที่  Disney’s Hollywood Hotel จำนวน 1 คืน (คืนสุดท้าย) (ไม่รวมอาหารเช้าที่โรงแรม)
     **ท่านสามารถเพิ่มอาหารเช้าที่ Disney Hollywood Hotel มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ 1,400 บาท / เด็ก 1,000 บาท
6. รถบริการช่วงย้ายโรงแรม จากโรงแรมดิสนีย์ มาส่งในเมือง (วันที่ 4 ธ.ค.)
7. บัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ แบบ 2 วัน (วันที่4-5 ธ.ค.)
8. แถมฟรีซิตี้ทัวร์ตามโปรแกรมด้านล่าง และอาหารกลางวัน 1 มื้อที่ร้าน Mak's Noodle (วันที่ 3 ธ.ค.)


รายละเอียดการเดินทาง :  

วันแรก            กรุงเทพ-ฮ่องกง (อิสระ) 
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าการเดินทาง 2-3 ชม. ตามเวลาที่ท่านเลือก เตรียมเอกสารเพื่อทำการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่) บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H/J ของสายการบินไทย จากนั้นออกเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบิน TG600 (08.00-11.45 น.) สายการบินไทย

เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok เป็นท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเข้าเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ ประตูทางออก B นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Stanford Mongkok Hotel จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง          รับประทานอาหารเช้าโรงแรม / ฮ่องกงซิตี้ทัวร์    วัดเจ้าแม่กวน อิมฮองฮัม, วัดกังหัน, วัดเจ้าพ่อกวนอู, วัดปักไต, วัดนาจา, ร้านกังหันนำโชค/
                     รับประทานอาหารกลางวัน บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง Mak’s noodle
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่ 1)

ไกด์นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เป็นวัดเก่าแก่ ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ ขึ้นชื่อว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปา จากเจ้าแม่กวนอิมอีก ด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเช่นไหว้ พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิม ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดง นั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสบความสําเร็จ เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ไม่ต้องนําเงินจริงๆ กลับไปถวาย แต่ซื้อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะแทน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดแชกุงซาถิ่นหรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าพ่อกวนอู หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดกวนไท ใน Sham Shui Po หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็น สถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ที่คอยปกป้องสิ่งเลวร้าย เสริมอํานาจบารมี โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคําพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอํานาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มี สติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดนาจา และวัดปักไต เป็นวัดท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ วัดซำไท่เจ๋อ ตั้งอยู่ในย่านซัมซุยโป โดยวัดแห่งนี้ เป็นที่รวมของเทพเจ้าหลายองค์ และเป็นวัดแห่งแรกในฮ่องกงที่มีเทพนาจาเป็นเทพเจ้าหลัก รวมทั้งเทพปักไต ซึ่งใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจมักจะมาไหว้ขอพรที่นี่ ส่วนใครที่มีคนปองร้ายคิดไม่ดีก็มากราบไหว้ขอพรกับเทพปักไต เพื่อให้คนที่คิดร้ายกลายเป็นดี จากศัตรูกลายเป็นมิตร และมีเทพเจ้าอื่นๆ อย่างเทพเจ้ากำฟ้าเหลิ่งเหลิ่งซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า เจ้าแม่ดอกทองเจ้าแม่ดอกไม้ทอง ใครที่ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกัน สามีภรรยาเริ่มนอกใจกัน ก็จะมากราบไหว้ เพื่อให้ครอบครัวกลับมารักกันดังเดิมหลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้าน MAK Noodle

วันที่สาม         ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์   
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ดิสนีย์แลนด์ (ท่านสามารถเข้าเล่นที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ได้ 2 วัน ) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก โรงแรม Disney’s Hollywood Hotel ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ “ดีสนีย์แลนด์” ดินแดนมหัศจรรย์อันเป็นที่ใฝ่ฝันของคุณหนูและครอบครัว ที่จะมาใช้ในวันเวลาแห่งความสุขร่วมกันในสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของวอลต์ ดิสนีย์ ผู้ให้กำเนิดดิสนีย์แลนด์แห่งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1955 ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้ 

MAIN STREET U.S.A. จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้าไปใน สัมผัสดินแดนแห่งความฝัน บริเวณนี้จะตกแต่งอาคารสถานที่แบบย้อนยุคในช่วงต้นปี ค.ศ. 1900 มีอาคารที่น่าสนใจคือ ซิตี้ฮอลล์ เป็นจุดที่ท่านจะสอบถามข้อมูลต่างๆ หรือขอแผนที่ของสวนสนุก  แลกเปลี่ยนเงิน
TOMORROWLAND ดินแดนแห่งอนาคตกาล สวนสนุกแห่งความฝันท่ามกลางจินตนาการอันบรรเจิด คุณจะ ได้ผจญภัยไปในดินแดนแห่ง Iron Man และ Star Wars กับเครื่องเล่นมากมายอย่าง Hyper Space Mountain  
FANTASYLAND ดินแดนแห่งความสนุกสนานและจินตนาการอันบรรเจิด จากเรื่องราวนิทานคลาสสิค เช่น Sleeping Beautiful Castle ปราสาทเจ้าหญิงนิทราสีชมพูและฟ้าหวานใส ร่วมถ่ายรูปตัวการ์ตูนชื่อดังอย่าง มิคกี้เมาส์วินนี่เดอะพูห์
ADVENTURELAND สนุกสนานตื่นเต้นไปกับบรรยากาศแห่งการผจญภัยในดินแดนลี้ลับน่าอัศจรรย์ อาทิ Jungle River Cruise ล่องเรือเข้าไปในป่าลึกลับ Tarzan’s Treehouse ร่วมสำรวจบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
GRIZZLY GULCH LAND เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทางแปลกใหม่ มันส์ไม่เหมือนใครกับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับ โคสเตอร์ภาคพื้นดินเลี้ยวเลาะผ่านธาร น้ำพุร้อน (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน
TOY STORYLAND เมื่อเหล่าของเล่น ออกมาสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิ  (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP), (SLINKY DOG SPIN), (RC RACER) เป็นต้น  และชมขบวนพาเหรด ที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมชมพลุดอกไม้ไฟที่สวยงาม ตระการตาด้วยแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้า ที่ท่านจะประทับใจไปแสนนาน เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักในเมือง

วันที่สี่            ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ให้ท่านได้อิสระภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันเป็นสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Chek Lap Kok  และเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG639 (18.55-20.40 น.)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
                  หยุดงานหรือผละงาน, ต้องการเปลี่ยนโรงแรม,การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋า เดินทาง อันเกิดขึ้น
                  ระหว่างเดินทางโดยสายการบิน

วิธีการจอง :  
1. รับจองผ่าน 2 ช่องทาง
   - Official Line Line ID: @mileageair
   - ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com เท่านั้น
   โดยระบุรายชื่อผู้โดยสารทุกท่าน โดยมี คำนำหน้าชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตามพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ
   (ถ้าเป็นเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปีค.ศ.เกิด) พร้อมระบุหัวข้อการจอง Disney And The City วันพ่อ 02-05 ธันวาคม
2. ระบุจำนวนห้องพัก และประเภทห้องพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่) ที่ต้องการ
3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ ( เบอร์มือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ให้เร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.30, วันเสาร์ 09.00-14.00 )


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
  
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้